450 LET KOSTELA BOŽÍHO TĚLA V GUTECH,NAŠEHO DRUHÉHO DOMOVA!

Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupu! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích. (Žalm 84)


Na společné cestě do nebeského Jeruzaléma prožíváme zkoušky, bolesti, ale také radosti. Zde v kostele Božího Těla posilňujeme naši viru, naději a lásku.

Víra, naděje a láska - to je ta síla, skrze níž překonáváme všechny překážky a neustále se blížíme k Cíli, který je před námi.

V roce 2013 si připomeneme, že od příchodu svatých bratrů Cyrila a Metoděje v roce 863 již uplynulo 1150 let.

Rovněž budeme prožívat jubilejní rok, v němž budeme děkovat Pánu Bohu za 450 let od postavení kostela Božího Těla v Gutech v roce 1563. V tomto roce 2012 zpíváme vděčné „Te Deum" za opravu tohoto kostela.

V rámci přípravy na velké jubileum zároveň ochotně otevíráme svá srdce Duchu Svatému, aby je naplnil svou moudrostí, dobrou radou, svou silou a mocí.

Proto voláme: „Přijď, Duchu Lásky a Pokoje!"
Na této cestě do nebeského království potřebujeme svůj druhý domov. V radosti jej nacházíme zde v kostele Božího Těla. Co pro nás znamená chrám zasvě¬cený Nejsvětějšímu Tělu a Krvi Páně?

Odpověď můžeme nalézt v prefaci na Slavnost Posvěcení Kostela: „Bože, ty přebýváš uprostřed nás v tomto domě modlitby, který jsme ke tvé cti vystavěli my lidé“. Kostel je dům Boží a dům našich proseb a modliteb.

Zde je náš druhý domov. Zde prožíváme rodinné společenství naší farnosti.

Sem s radostí přicházejí děti, mládež, manželé, snoubenci, staří a nemocní či hledající.

Na toto místo přinášíme děti ke křtu, tady se všichni nemocní na své cestě posilují svátostí pomazání nemocných.

Zde se věřící připravují a přijímají svátost biřmování a manželství, tady přebývá Svátostný Kristus ve svatostán¬ku, zde obnovuje svou Kalvarskou Oběť.

Zde slyšíme jeho slova, zde nám odpouští ve svátosti pokání naše hříchy, zde nás zve ke Svátostné Hostině.

Před oltářem tohoto chrámu klekaly naše zbožné a upracované matky, naši otcové a prosili za trpělivost, sílu a po¬moc v těžkých chvílích života. Zde se loučí farní rodina se svými věřícími, kteří odešli na věčnost.

Tady vytváříme farní rodinu - náš druhý domov.

P. Kazimierz Plachta, duchovní správce

    0 results